ผู้แทนสมาชิก
 14,857

ศูนย์ประสานงาน

ศูนย์ประสานงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ที่ตั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎร์ธานี
148 หมู่ 5 อาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์
077 -272- 058
ศูนย์ประสานงานจังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
24/43 หมู่ 16 ถ.ศรีมารัตน์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
043-236-185
ศูนย์ประสานงานจังหวัดสงขลา
ที่ตั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
60 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
074-311-020 , 074 323 306
ศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงราย
ที่ตั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย
74 ถ.ประตูเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์
053-600816
ศูนย์ประสานงานจังหวัดตาก
ที่ตั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
โทรศัพท์
055-511-142
ศูนย์ประสานงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ตั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์
037-211140
ศูนย์ประสานงานจังหวัดแพร่
ที่ตั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
140 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ป่าแมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์
054 - 511 899
ศูนย์ประสานงานจังหวัดลำปาง
ที่ตั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
30 ถ.ท่ามะโอ อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์
0-54-223-298
ศูนย์ประสานงานจังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
044-244-411 , 044-242-060
ศูนย์ประสานงานจังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
16 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์
0-3831-1234 , 0-3832-2481 , 0-3832-5727