สมัครสมาชิกสมทบ
 43,851

UploadImage
ใครบ้างสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ได้?

เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจ้างชั่วคราวรายวันหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในทำนองเดียวกันของกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสหกรณ์นี้ หรือ เป็นบุตร (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) หรือคู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิก  
  UploadImage

การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบ สามารถถือหุ้นขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป

และสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

สมัครได้อย่างไร
1. กรอกแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อ 1.2)  โดยให้สมาชิกที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง และให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครรับรอง

ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็นผู้รับรอง

2. เอกสารประกอบใบสมัครสมาชิกสมทบ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (กรณีผู้สมัครเป็นคู่สมรสของสมาชิก)
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 ชุด (กรณีขอผูกบัญชีเพื่อทำธุรกรรม)
 • หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์ทุกคน ๆ ละ 1 ชุด
3. เอกสารเพิ่มเติม
 • หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใด (เฉพาะผู้ที่ต้องการส่งค่าหุ้นรายเดือน และกู้เงิน)
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม (กรณีต้องการกู้เงินสหกรณ์ หรือทำประกันโดยความสมัครใจ) 
4. วิธีการชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียม
    จำนวนเงินที่ต้องชำระยื่นพร้อมใบสมัคร
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า              100 บาท
 • ค่าหุ้นแรกเข้า (ขั้นต่ำ)             100 บาท
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ (ขั้นต่ำ)    100 บาท

      รวม      300     บาท

สำหรับค่าหุ้นและการเปิดบัญชีออมทรัพย์สามารถชำระมากกว่า  100 บาท ได้ตามความประสงค์ของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบครั้งที่ 2 ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) และสมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครั้ง จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้

ส่งใบสมัครด้วยตนเอง : ชำระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ (เวลา 8.30 – 15.30 น.)

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : จะต้องชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย โดยใช้แบบฟอร์ม ใบแจ้งการรับชำระเงิน PAYMENT ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อ 7.1

UploadImage

สำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่ ให้ใส่เลขที่สมาชิก เป็น 500000 และ ระบุจำนวนเงิน 300 บาท
 

เมื่อชำระเงินแล้วให้แนบสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากธนาคารส่งไปรษณีย์มาพร้อมกับชุดใบสมัครสมาชิกสมทบที่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ ปณ. 169  ปณศ. จตุจักร  กทม.  10900

UploadImage  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบ
UploadImage ตัวอย่างการกรอก ใบสมัครสมาชิกสมทบ