ทุนเรือนหุ้น
 51,069

สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนคืนหุ้นระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ จะกระทำได้เฉพาะการกู้ยืมเงินค่าหุ้นที่มีอยู่เท่านั้น


สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์ หุ้นละสิบบาท  อย่างน้อย   ตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน ดังนี้

UploadImage

*  สมาชิกถือหุ้นสะสม สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
*  สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนเพิ่มไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท
*  สมาชิกที่ ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และ ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ สามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือ ลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงได้


การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกสามารถขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบได้ สูงสุดไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนดก่อนวันสิ้นเดือน สหกรณ์จะดำเนินการให้ในเดือนถัดไป

การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาทและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

การเพิ่มหุ้นพิเศษ(ระดมหุ้น)
นอกจากหุ้นซึ่งสมาชิกส่งเป็นรายเดือนแล้ว สมาชิกสามารถถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกได้ ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือน โดยส่งชำระค่าหุ้นพิเศษ (ระดมหุ้น) ได้ด้วยวิธีการ ดังนี้

  • โอนชำระผ่าน Application CO-OP GO 
  • โอนชำระพิเศษระดมหุ้นผ่าน Application ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต
  • ชำระเงินสดด้วยแบบฟอร์ม ใบแจ้งการชำระเงินของสหกรณ์ ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ชำระเงินสดที่สหกรณ์

การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ

  • ถือหุ้นขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป
  • ถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • สามารถเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท และระดมหุ้นพิเศษได้อีกไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท
  • ไม่จำเป็นต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน