แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 ประจำปี 2564-2567
 15,797

UploadImage

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง บริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก

 

2. พันธกิจ (Mission)

1. สร้างเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของสมาชิก

2. พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์ความรู้ และให้บริการ

3. ให้ความรู้ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิก

4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

6. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

   

3. วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของสมาชิก

F2  : กำหนดโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมต่อการบริหารงานสหกรณ์

F4  : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินลงทุนของสหกรณ์

F5  : การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์

I1   : การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์

I5   : การพัฒนาโครงสร้างสมาชิก

วัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ และให้บริการ แก่สมาชิก

I2   : พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานและบริการ

I3   : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์

M3 : การพัฒนาระบบการบริการสมาชิก

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ที่ถูกต้อง

L1   : การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

L2   : การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลแก่สมาชิก

I4    : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อสร้างความมั่นคง ความก้าวหน้า และความเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ์แก่สมาชิก

L3  : การพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่

L4  : การให้ความรู้การใช้นวัตกรรมในสหกรณ์

M2 : การสร้างผู้นำและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก

F1   : การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคาร

F3   : การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าธนาคาร

M1  : สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม    

M4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก

วัตถุประสงค์ที่ 6 เพื่อเอื้ออาทรและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

S1  : สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม

S2  : สนับสนุนขบวนการสหกรณ์

S3  : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy)

1. มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective: L)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L1 :  การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

ตัวชี้วัด

L1.1 จำนวนหลักสูตรที่สหกรณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ผ่านสื่อออนไลน์

โครงการ

1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L2 :  การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลแก่สมาชิก

ตัวชี้วัด

L2.1 จำนวนหลักสูตรที่สมาชิกสมัครใหม่ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านสื่อออนไลน์

โครงการ

1. โครงการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล

2. โครงการอบรมสมาชิกใหม่

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L3 :  การพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด

L3.1 จำนวนหลักสูตร/คน กรรมการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะ (ตามข้อกำหนด พ.ร.บ.สหกรณ์)

L3.2 จำนวนหลักสูตร/คน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะ

L3.3 จำนวนหลักสูตร/คน เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์

โครงการ

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกรรมการ

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่

3. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง

4. โครงการสัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L4 :  การให้ความรู้การใช้นวัตกรรมในสหกรณ์

ตัวชี้วัด

L4.1 จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการผ่านนวัตกรรม

โครงการ

1. โครงการให้ความรู้การใช้บริการผ่านนวัตกรรม


2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: I)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I1 :  การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านสภาพคล่องและด้านกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

I1.1 จำนวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

I1.2 จำนวนครั้งในการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์

โครงการ

1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง

2. โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I2 :  พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานและบริการ

ตัวชี้วัด

I2.1 จำนวนครั้งและจำนวนร้อยละที่สมาชิกใช้บริการธุรกรรม กู้ ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ และผ่านระบบดิจิทัล

I2.2 จำนวนครั้งและจำนวนร้อยละที่สมาชิกใช้บริการธุรกรรมอื่นผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ และผ่านระบบดิจิทัล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านนวัตกรรมใหม่

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I3 :  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์

ตัวชี้วัด

I3.1 จำนวนประเภทการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์

โครงการ

1. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานบริหารงานสหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I4 :  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

ตัวชี้วัด

I4.1 จำนวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่

I4.2 จำนวนร้อยละของคณะกรรมการดำเนินการที่เข้าร่วมประชุม

I4.3 จำนวนร้อยละของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

I4.4 จำนวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม

โครงการ

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I5 :  การพัฒนาโครงสร้างสมาชิก

ตัวชี้วัด

I5.1 จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบเพิ่มขึ้น

โครงการ

1. โครงการรณรงค์การรับสมัครสมาชิกใหม่
 

3. มุมมองด้านสมาชิก(Member Perspective: M)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M1 : สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด

M1.1 จำนวนสวัสดิการต่อประเภทสมาชิก

โครงการ

1. โครงการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก

2. โครงการประเมินผลและปรับปรุงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก (เนื่องจากการให้สวัสดิการบางประเภทอาจส่งผลถึงการจัดสรรกำไรสุทธิ หรืองบประมาณ)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M2 : การสร้างผู้นำและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

M2.1 จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างผู้นำและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

M2.2 จำนวนกลุ่มสมาชิก/คนที่จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

M2.3 จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ

M2.4 จำนวนครั้งที่สหกรณ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

โครงการ

1. โครงการสร้างผู้นำ

2. โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

3. โครงการสุขใจวัยเกษียณ

4. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M3 : การพัฒนาระบบการบริการสมาชิก

ตัวชี้วัด

M3.1 ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ

M3.2 จำนวนประเภทการส่งเสริมการบริการสมาชิก

โครงการ

1. โครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสมาชิก

2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก

ตัวชี้วัด

M4.1 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

M4.2 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

โครงการ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. โครงการคนดีศรีสหกรณ์

3. โครงการส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัย

 

4. มุมมองด้านการเงิน(Financial Perspective: F)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F1 : การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคาร

ตัวชี้วัด

F1.1 จำนวนเงินฝาก

F1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจำปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)

โครงการ

1. โครงการส่งเสริมการออมแบบต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

2. โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการฝาก – ถอน และธุรกรรมการเงินอื่น ๆ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2 : กำหนดโครงสร้างการเงินที่เหมาะสมต่อการบริหารสหกรณ์

ตัวชี้วัด

F2.1 จำนวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น

โครงการ

1.โครงการศึกษาโครงสร้างการเงินสหกรณ์ที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F3 : การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าธนาคาร

ตัวชี้วัด

F3.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่แท้จริง ต่ำกว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร

โครงการ

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน

2. โครงการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินของสหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินลงทุนของสหกรณ์

ตัวชี้วัด

F4.1 สัดส่วนของเงินลงทุนภายนอกขบวนการสหกรณ์ต่อสินทรัพย์

F4.2 จำนวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ดำเนินการแล้ว

โครงการ

1. โครงการติดตามและประเมินผลการลงทุน

2. โครงการทบทวนกรอบการลงทุนรายไตรมาส

3. โครงการการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F5 : การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์

ตัวชี้วัด

F5.1 อัตราการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นสวัสดิการสมาชิก

F5.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โครงการ

1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์
 

5. มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์(Social and Cooperative Movement Perspective: S)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S1 : สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด

S1.1 จำนวนเงินและจำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์

S1.2 จำนวนเงินที่สนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม

S1.3 จำนวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก

โครงการ

1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ

2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง

3. โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม

4. โครงการสนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S2 : สนับสนุนขบวนการสหกรณ์

ตัวชี้วัด

S2.1 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์

โครงการ

1. โครงการสหกรณ์ภาคีบางเขน

2. โครงการสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น

3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์อื่น

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

S3.1 จำนวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

S3.2 จำนวนครั้ง/คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ

1. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม