การกำหนดจรรยาบรรณของสหกรณ์
 8,893

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

 

เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้ตระหนักรู้ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีข้อควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติใดบ้างที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ได้รับยกย่องในเกียรติศักดิ์ศรี จึงกำหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ์ 

 

มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 44 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และให้ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ดังนี้

 

หมวด 1

จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 

(1) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่อสหกรณ์และสมาชิก

 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์และสมาชิกโดยรวม

 

แนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่สหกรณ์

 

2. ปฏิบัติหน้าที่โดยประยุกต์ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้าน

 

แนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ตามหลักวิชาชีพ ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

3. รักษาความลับของสหกรณ์โดยไม่แจ้งแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่หน่วยงานกำกับของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

 

แนวทางปฏิบัติ

มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของสหกรณ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องรายงานแก่หน่วยงานกำกับของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

 

4. จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของสหกรณ์เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

 

แนวทางปฏิบัติ

ไม่นำทรัพย์สินที่เป็นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว และช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนำทรัพย์สินที่สหกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปบริจาคเพื่อประโยชน์   ต่อสมาชิกโดยรวม

 

5. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

 

แนวทางปฏิบัติ

ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์แก่สมาชิกอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั่วถึงเท่าเทียม และทันต่อเวลาตามกำหนด

 

6. มุ่งมั่นดำเนินงานสหกรณ์ให้มีความมั่นคง สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก

แนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ประมาทเลินเล่อและกระทำการใด ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ กำหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนงาน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สหกรณ์ยั่งยืนต่อไป

 

7. ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์

 

แนวทางปฏิบัติ

ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทำกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือทรัพย์สินอื่นใดของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ให้พึงระวังกับการจัดการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

 

(2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่อฝ่ายจัดการสหกรณ์

 

1. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการให้บริการสมาชิกโดยรวมและทั่วถึง

 

แนวทางปฏิบัติ

ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเข้ามาได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

2. ปฏิบัติและควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

 

แนวทางปฏิบัติ

ผู้บริหารกำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

 

3. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงาน

 

แนวทางปฏิบัติ

รับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติใด ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิผล

 

4. ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน

 

แนวทางปฏิบัติ

ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ใช้คำพูดหยาบคาย ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยการระมัดระวังการกระทำและการปฏิบัติใด ๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน

 

5. ให้ความมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน การแต่งตั้งและโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษผู้ปฏิบัติงาน ต้องกระทำด้วยความยุติธรรม ความสุจริตใจ

 

แนวทางปฏิบัติ

ดูแลผู้ปฏิบัติงานในเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจและมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการชี้แจงและให้คำปรึกษาในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีกระบวนงานในเรื่องการแต่งตั้งและโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานด้วยความยุติธรรม ความสุจริตใจภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน

 

6. ให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยที่ต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสหกรณ์ และให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์

 

แนวทางปฏิบัติ

ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานไม่ให้เกิดความเสี่ยง เอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลไม่นำทรัพย์สินที่เป็นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว โดยช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมที่จัดทำขึ้น เพื่อการส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อม     สร้างประโยชน์ต่อสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานและสังคม โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

7. เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทั่วทั้งสหกรณ์

 

แนวทางปฏิบัติ

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ อาทิ จัดประชุมเพื่อทบทวนเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วทั้งสหกรณ์

 

(3) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

 

ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนามธนาคาร หรือเพื่อหวังผลความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจำปี

 

แนวทางปฏิบัติ

ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ ละเว้นการให้ของกำนัล ไม่รับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เช่น การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรอง การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวัลอื่นใด การรับของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส

 

(4) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

1. ไม่ใช้โอกาสหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น

2. ไม่ทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

3. ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์

4. ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม

5. ไม่นำผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น

 

แนวทางปฏิบัติ

ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทำกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับหรือทรัพย์สินอื่นใดของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว

 

หมวด 2 

จรรยาบรรณของที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์

 

(1) ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อสหกรณ์

 

1. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

แนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอย่างเต็มความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่สหกรณ์ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องแม่นยำเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และคู่มือปฏิบัติงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ ทั้งกริยามารยาท การวางตัว และ    การแต่งกาย

 

แนวทางปฏิบัติ

สหกรณ์จะประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคนดังนั้นภาพลักษณ์และการวางตัวของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสหกรณ์ การพูดสื่อสารกับสมาชิก ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน ควรใช้ภาษา น้ำเสียงที่สุภาพ ระมัดระวังวาจา กริยาและการกระทำต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน

 

3. รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้สหกรณ์สูญเสียประโยชน์และไม่เบียดบังประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

 

แนวทางปฏิบัติ

ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยผู้ปฏิบัติงานห้ามทำธุรกิจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการที่ใช้ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของสหกรณ์ในการทำงานส่วนตนหรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสหกรณ์

 

4. ใช้และรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของสหกรณ์

 

แนวทางปฏิบัติ

ไม่นำทรัพย์สินที่เป็นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว และช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ที่จัดขึ้นเพื่อการส่งเสริม และสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน

 

5. รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสหกรณ์ โดยดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของสหกรณ์ โดยไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สหกรณ์

 

แนวทางปฏิบัติ

ประพฤติตนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่น เพื่อรักษาชื่อเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ไม่กระทำ หรือมีวาจาที่    ไม่สุภาพกับบุคคลอื่นและไม่บิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้คำชี้แจงแนะนำและแก้ไขข้อมูลในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อ     มีบุคคลอื่นวิพากษ์วิจารณ์สหกรณ์ในทางที่เสียหาย

 

6. รักษาข้อมูลของสหกรณ์ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของสหกรณ์ที่ยังไม่ควรเปิดเผยและไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ยังไม่อนุญาต

 

แนวทางปฏิบัติ

มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของสหกรณ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของสหกรณ์ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และผู้ปฏิบัติงาน

 

7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์

 

แนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผู้ปฏิบัติงานต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลทรัพย์สิน หรือการดำเนินงานของสหกรณ์

 

(2) ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

 

ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนามสหกรณ์หรือเพื่อหวังผลความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจำปี

 

แนวทางปฏิบัติ

ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษละเว้นการให้ของกำนัล ไม่รับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เช่น การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรองการเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวัลอื่นใด การรับของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส 

 

(3) ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

1. ไม่ใช้โอกาสหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น

2. ไม่ทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

3. ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์

4. ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม

5. ไม่นำผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น

 

แนวทางปฏิบัติ

ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทำกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับหรือทรัพย์สินอื่นใดของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

 

                           

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

UploadImage
 

 

   
(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด