บริการ CO-OP@BANK
 10,727

บริการ CO-OP@BANK ทำธุรกรรมสะดวก ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงไทย , ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝากเงิน ระดมหุ้นเพิ่ม ชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท หรือ ชำระรายการอื่น ๆ โดยไม่ต้องไปที่สหกรณ์ฯ เพียงยื่นแบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำระเงิน (Payment) UploadImage

UploadImage

ขั้นตอนการใช้บริการ CO-OP@BANK

1. เขียน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิก ลงในแบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำระเงิน (Payment)

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

3. ระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำรายการพร้อมจำนวนเงินยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

4. รับหลักฐานจากธนาคารเก็บไว้

5. สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป

6. สหกรณ์จะแจ้งรายการชำระเงินผ่าน ระบบ SMS


ตารางวัตถุประสงค์ การโอนเงิน

101   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
102   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
103   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
104   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ 
105   ฝากเพื่อระดมหุ้น
106  ชำระหนี้เงินกู้สามัญ (ชำระพิเศษ)
107  ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ชำระพิเศษ)
108  ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (ชำระพิเศษ)
109  ชำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม
110  ชำระหุ้น/หนี้รายเดือน (เกษียณ)
111  ชำระค่าประเมินหลักประกัน
112  ชำระค่าตรวจสอบหลักประกัน
113  ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
114  สมัครสมาชิกสมทบ
115  ค่าธรรมเนียมบัตร ATM
116  อื่น ๆ
202  เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
204  เปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์
205  เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง