คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานกรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายณรงค์ ทองขจร
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
เหรัญญิก

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
กรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
กรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
เลขานุการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการการลงทุน


นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
อนุกรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
อนุกรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
อนุกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการอำนวยการ


นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
ประธานอนุกรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเงินกู้


นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
อนุกรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


นายชัยยันต์ คำป้อ
ประธานอนุกรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ