การสมัครสมาชิก
  • 26 ม.ค. 2560
 55,001

ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้?

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ..2547 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสมาชิก ดังนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือเคยเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

 

สมัครได้อย่างไร

    •    ใบสมัครสมาชิก (ต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง)

    •    หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

    •    หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

    •    ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสหกรณ์

    •    หนังสือแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่ม

    •    คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม

    •    คำขอและสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (กรณีต้องการกู้ฉุกเฉิน)

 

เอกสารที่ใช้แนบการสมัครสมาชิก

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
  • สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย 2 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  • ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท ( สหกรณ์จะหัก ที่ จ่าย จากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร)

วิธีการส่งใบสมัครสมาชิก

  • ยื่นใบสมัครสมาชิกด้วยตนเองที่สหกรณ์
  • ยื่นใบสมัครสมาชิกผ่านผู้แทนสมาชิก
  • ส่งใบสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ .. 169 ปณศ.จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

UploadImageการรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

วิธีการโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์

ยื่นใบสมัครสมาชิกถึงสหกรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ต้องมีผู้บังคับบัญชารับรอง)

พร้อมบันทึกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพเมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ

1. ขอรับโอนเงินค่าหุ้น

2. ชำระเงินกู้ของสมาชิกที่ค้างอยู่กับสหกรณ์เดิม (ถ้ามี) และให้สมาชิกมาผ่อนชำระต่อกับสหกรณ์ตามที่กำหนดในระเบียบ

3. สิทธิใด หากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการสมาชิกที่มีการกำหนดเงื่อนไขตามอายุการเป็นสมาชิก ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่โอนย้ายมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

UploadImage แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
UploadImage ตัวอย่างการกรอก ใบสมัครสมาชิก