ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 ม.ค. 2567
 4,306

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมกราคม 2567

 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมกราคม 2567 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 401 (ถนอม เปรมรัศมี) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีกำหนดการ คลิ๊กอ่านต่อ


แจ้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 66 เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 4.169% เงินเฉลี่ยคืน 8% พร้อมชี้แจงทำไมปันผลปีนี้จึงลดลง?

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 สหกรณ์มีผลกำไรทั้งสิ้น 444 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตรา 3.940% ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนำมาใช้เพิ่มอัตราเงินปันผลอีก 0.229% จำนวน 20.7 ล้านบาท (จากทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 จำนวน 20.8 ล้านบาท) คงเหลือทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลจำนวน 79,234.50 บาท 

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2567 โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 4.169% และเงินเฉลี่ยคืน 8%  คลิ๊กอ่านต่อ

 


UploadImage


เตรียมพร้อมถอน-โอนเงินปันผล

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 18.00 น. หลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้ว สมาชิกจะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทางแนะนำดังนี้ อ่านต่อคลิ๊ก

 
 

ระเบียบการถือหุ้น 2566

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของสหกรณ์ คณะกรรมการจึงมีมติปรับลดการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ตามอัตราส่วนเงินได้รายเดือน ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ 

  


 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 66-67 รอบที่ 1

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมตอบ“แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ประจำปี 66-67 โดยสหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท คลิ๊กอ่านต่อ


เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุก ๆ ท่าน สหกรณ์จึงมานำเสนอสาระน่ารู้ ในเรื่อง “เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? แล้ว คำนวณอย่างไร ?” ให้ทุกท่านได้ทราบกัน คลิ๊กอ่านต่อ

  

สรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ ประจำปี 2566

ปี 2566 สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ รวมกว่า 43 ล้านบาท

ในรอบปี 2566 สหกรณ์ได้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทั้งจากทุนสวัสดิการและจากงบประมาณรายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของสมาชิก รวมทั้งสิ้น 43,606,631.71 บาท โดยสามารถสรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการ คลิ๊กอ่านต่อ

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2566
UploadImage