ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 ม.ค. 2567
 4,099

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

Highlight

  • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
  • ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (คลิ๊ก)
  • ยื่นใบสมัครในวันประชุมใหญ่ วันที่3 ก.พ.67
  • คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิ๊ก)

 

กำหนดอนาคตและทิศทางในการบริหารงานของสหกรณ์

 

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความสนใจในด้านงานสหกรณ์ สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อร่วมพัฒนางานสหกรณ์ กำหนดอนาคตและทิศทางในการบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก


โดยในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในครั้งนี้ เพื่อทดแทนคณะกรรมการเดิมที่พ้นวาระ ในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิ๊กดาวน์โหลด) พร้อมยื่นใบสมัครได้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00น.-11.00น.  


UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImage


เอกสาร