ข่าวสารสหกรณ์
 • 14 พ.ค. 2567
 9,847

เปิดแล้ว!!! ทุนการศึกษาปี 67 สะดวกยื่นผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ ยื่นเร็วอนุมัติเร็ว

Highlight

 • ยื่นขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ได้ "คลิ๊ก"
 • ยื่นรับทุนได้ตั้งแต่ 4 มิ.ย. ถึง 30 ก.ย.67
 • ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรผ่าน App CO-OP GO ได้แล้ว ไปที่ "ขอรับสวัสดิการออนไลน์"
 • ยื่นเร็ว อนุมัติเร็ว โอนเงินสวัสดิการทุกเดือน ทั้งหมด 4 รอบ
 • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 • ทุนส่งเสริมการศึกษา มอบให้บุตรสมาชิกทุกคน! ที่ยื่นรับสวัสดิการ ทุนละ 600 บาท 
 • สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์ขอรับทุนให้บุตร ได้ประเภทเดียว เท่านั้น
 • สมาชิก 1 ท่าน ยื่นขอรับทุนให้บุตร ได้ 1 คน 
 • สามีภรรยาที่เป็นสมาชิกทั้งคู่ ยื่นขอรับทุนให้บุตรสมาชิกได้ 2 คน โดยสมาชิก 1 ท่าน ต่อบุตร 1 คน
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเกิน 4 ปี ยื่นขอรับทุนบุตรได้ถึงอายุ 27 ปีบริบูรณ์


วิธียื่นรับทุนการศึกษาออนไลน์ ผ่านมือถือ

00:16 l เตรียมเอกสารขอรับทุนแต่ละประเภท
01:03 l ขั้นตอนการยื่นรับทุนผ่านมือถือ
02:59 l ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะยื่นขอรับทุนแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ ตลอด 24 ชม.  
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขอรับทุน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้พัฒนาระบบการขอรับสวัสดิการรูปแบบใหม่ ให้สมาชิกสามารถทำการยื่นขอรับทุนสวัสดิการแบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ผ่าน Website สหกรณ์


ยื่นเร็ว อนุมัติเร็ว จ่ายทุนสวัสดิการทุกเดือน ทั้งหมด 4 รอบ 

เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาของบุตรสมาชิก สหกรณ์ได้กำหนดการจ่ายทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 67 เป็นรอบ โดยจะอนุมัติทุนทั้งสิ้น 4 รอบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ที่มีหลักสูตรเกินกว่า 4 ปี ให้ขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินอายุ 27 ปีบริบูรณ์วิธีการยื่นขอรับทุน
ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 โดยสมาชิกสามารถส่งเอกสารขอรับทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • ยื่นขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ "คลิ๊ก"
 • ยื่นขอรับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 • ยื่นขอรับทุนการศึกษาทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์ คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับทุนการศึกษา 


การจ่ายสวัสดิการ ยื่นเร็ว อนุมัติเร็ว
สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนทุกเดือนตามรอบที่สหกรณ์กำหนด โดยสมาชิกสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ (คลิ๊กตรวจสอบสถานะ) และจะทำการโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ให้กับสมาชิกที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามวัน เวลา ดังนี้ 


UploadImage

สมาชิกสามารถเบิกถอนด้วยบัตร ATM Click CO-OP Card บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 

ประเภทของทุน

 

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา

มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท

2. ทุนเรียนดี

เป็นทุนที่มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดีดังนี้
ทุนที่ให้ระหว่างการศึกษา

- ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,200 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป

- ระดับมัธยมศึกษา

ระดับต้น ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป

ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

- ระดับอาชีวศึกษา

ระดับ ปวช. ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

ระดับ ปวส. ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

- ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ 2,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

(ทั้งนี้ปริญญาตรี ตั้งแต่ ปี 4 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)


3. ทุนเรียนดี (เกียรตินิยม)
ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ให้กับบุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาในปี 2567 ดังนี้

เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท

เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท

 

4. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

ทุนละ 3,500 บาท

 

หลักเกณฑ์

 • ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
 • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเกิน 4 ปี ยื่นขอรับทุนบุตรได้ถึงอายุ 27 ปีบริบูรณ์)
 • สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน
 • สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 • สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 
UploadImage


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

 


UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

--------------------------------------------------------

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2567 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดี ทุนเกียรตินิยม และทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้


1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตร มีดังนี้

1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.2 เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่กำลังศึกษาอยู่

ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ที่มีหลักสูตร

เกินกว่า 4 ปี ให้ขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินอายุ 27 ปีบริบูรณ์    

1.3 เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ


2. เกณฑ์การยื่นขอรับทุน

2.1 สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้เพียงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น คือ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนเรียนดี หรือ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ สำหรับบุตรของ

สมาชิกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ในปี 2567 มีสิทธิขอรับทุนเกียรตินิยมเพิ่มได้

2.2 สมาชิก 1 ท่าน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน ในกรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งคู่ สามารถยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้ทั้งสองท่าน โดยสมาชิก 1 ท่าน ต่อบุตร 1 คน

2.3 สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดแล้ว ไม่มีสิทธิยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้อีก

    

3. ประเภทของทุน หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับทุน และเกณฑ์การพิจารณาจ่ายทุน

ทุนการศึกษามี 4 ประเภท รายละเอียดดังนี้

3.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา

มอบให้กับบุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท

3.1.1 หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา

1. ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในปี 2567

3.1.2 เกณฑ์การพิจารณาจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา

มอบให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุนประเภทนี้

 

3.2 ทุนเรียนดี

มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดี (ทุนที่ให้ระหว่างการศึกษา) ดังนี้

(1) ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,200 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป

(2) ระดับมัธยมศึกษา

ก. ระดับต้น  ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป

ข. ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

(3) ระดับอาชีวศึกษา

ก. ระดับ ปวช. ทุนละ 1,500 บาท  โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

ข. ระดับ ปวส. ทุนละ 2,000 บาท  โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

(4) ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

(ทั้งนี้ ปริญญาตรีตั้งแต่ปี 4 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

ทั้งนี้ ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ ปี 2566


ตัวอย่างเช่น

- บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2567 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ

- บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2567 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ

- บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.2.1 หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับทุนเรียนดี

1. ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

3.  ใบระเบียนการศึกษาหรือผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา (ผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2566)

3.2.2 เกณฑ์การพิจารณาจ่ายทุนเรียนดี

1. พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งปี ในปีการศึกษา 2566 โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ 3.2 ทุกคน

2. บุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก

3. บุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน

 

3.3 ทุนเกียรตินิยม

มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ในปี 2567 ดังนี้

เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท

เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท

3.3.1 หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับทุนเกียรตินิยม

กรณียื่นขอรับทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ให้ยื่นเอกสารขอรับทุนแยกจากทุนส่งเสริมการศึกษาหรือ ทุนเรียนดีเพิ่มอีก 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

1.ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

3. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสือ

อนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2567

3.3.2 เกณฑ์การพิจารณาจ่ายทุนเกียรตินิยม

- มอบทุนให้บุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ในปี 2567 ทุกคน


3.4 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,500 บาท

3.4.1 หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

1. ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอนคนพิการ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

3.4.2 เกณฑ์การพิจารณาจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

- มอบให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุนประเภทนี้

 

4.  กำหนดการยื่นขอรับทุนสวัสดิการ

สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 โดยส่งเอกสารให้สหกรณ์ผ่านช่องทาง ดังนี้

4.1ยื่นผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com โดยสมาชิกกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารผ่านระบบ และไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังสหกรณ์ ยกเว้น กรณีที่สหกรณ์มีความประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารฉบับจริงมายังสหกรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

4.2 ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานสหกรณ์ในวันและเวลาทำการ

4.3 ส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะไม่นำมาพิจารณา     

 

5. กำหนดวันจ่ายสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ให้กับสมาชิกที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามวัน เวลา ดังนี้


UploadImage
6. การตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก

สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับสวัสดิการดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ที่ www.025798899.com ได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกยื่นขอรับสวัสดิการเกินกว่า 10 วัน แล้วไม่ปรากฏรายชื่อให้ติดต่อสหกรณ์ โทร 0 2579 7070

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                               ประกาศ ณ วันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2567

    

上传图片

 

    
(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


 

infoGraphic


UploadImage

                         


เอกสาร