ภาพกิจกรรม
  • 30 พ.ค. 2567
 2,718

กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2568-2569

Highlight


 

UploadImage

4 ตุลาคม 2567 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  

“การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก” เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ในการร่วมประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงเป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนั้นผู้แทนสมาชิก คือ ผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดอนาคตของสหกรณ์

 

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หากเลือกคนที่มีความสนใจด้านสหกรณ์ มีแนวคิดและทัศนคติ ที่ก้าวไกล มาร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ ก็จะทำให้สหกรณ์ของพวกเรา มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกทุกท่าน

 

กำหนดการเลือกตั้ง


UploadImage

 

1. ดำเนินการโดยสมาชิก

  • วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 : สหกรณ์จะประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งแรก และรายชื่อสมาชิกที่สังกัด แต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกเริ่มต้นการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ 
  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 : สิ้นสุดการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ 
  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 : ประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิก (ถ้ามี) และประกาศจัดตั้งกลุ่มสมาชิกใหม่ (ถ้ามี)
  • วันที่ 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2567 : แจ้งความประสงค์ย้ายไปสังกัดกลุ่มใหม่ กรณีสหกรณ์ประกาศยกเลิกกลุ่ม 
  • วันที่ 26 สิงหาคม 2567 : สหกรณ์ประกาศรายชื่อกลุ่ม ครั้งที่ 2 จำนวนผู้แทนสมาชิก และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม (ตามที่สมาชิกดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่) 

 

2. ดำเนินการโดยกลุ่มเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

  • วันที่ 6 – 17 กันยายน 2567 : รับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยสมัครได้ที่สังกัดกลุ่มสมาชิกของท่าน
  • วันที่ 4 ตุลาคม 2567 : เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ณ จุดเลือกตั้งในสังกัดกลุ่มสมาชิกของท่าน
  • วันที่ 4 – 31 ตุลาคม 2567 : รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์แต่ละกลุ่มจะรายงานผลการเลือกตั้งให้สหกรณ์ทราบ

 

3. สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567


 


 

UploadImage

เอกสาร