กิจกรรมสมาชิก
 • 12 มิ.ย. 2567
 1,709

ขอเชิญชวน สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน ประกวดคลิปวิดีโอ TikTok: ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

highlight

 • ลงทะเบียน พร้อมอัพโหลดไฟล์ผลงานที่นี่ คลิ๊ก
 • จัดทำคลิปวิดีโอในหัวข้อที่สนใจ ความยาวไม่เกิน 1นาที (ไม่น้อยกว่า 30 วินาที)
 • คลิปวิดีโอต้องมี Logo สหกรณ์ตอนเริ่มคลิป คลิ๊ก ดาวน์โหลด logo สหกรณ์
 • เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วให้สมาชิกนำคลิปลงช่อง tiktok ของตนเอง เพื่อนับยอดวิว
 • การนับยอด view เพื่อตัดสินคะแนน จะนับจากช่อง Tiktok ของสมาชิก และ Tiktok ของสหกรณ์
 
 

UploadImage

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเชิญสมาชิกและสมาชิกสมทบส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป TikTok กับโครงการ “สมาชิกสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สหกรณ์” ชิงของรางวัลมากมายทุกเดือน 


ระยะเวลาโครงการ

เริ่มตั้งแต่ 1กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 (หัวข้อละ 1 เดือน)


หัวข้อการประกวดประจำเดือน

1. หัวข้อ “รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด” (กรกฎาคม)

2. หัวข้อ “บริการของสหกรณ์ การฝาก การกู้ การถอน การระดมหุ้น” (สิงหาคม)

3. หัวข้อ “การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของสหกรณ์” (กันยายน)

4. หัวข้อ “การเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพ” (ตุลาคม)

5. หัวข้อ “สวัสดิการสมาชิก” (พฤศจิกายน)


ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

1 สร้างคลิปวิดีโอ ตามหัวข้อที่สมาชิกสนใจ ขนาด 16:9 แนวตั้ง (1920x1080 px) ความยาวไม่เกิน 1นาที (ไม่น้อยกว่า 30 วินาที)

2. ใส่โลโก้สหกรณ์ในช่วงต้นคลิป (คลิ๊ก ดาวน์โหลด logo สหกรณ์)

3. ลงทะเบียนการสมัครพร้อมอัพโหลดไฟล์ (คลิ๊กลงทะเบียน)

4. เมื่อสหกรณ์ประกาศผ่านเกณฑ์ ให้สมาชิกนำคลิปวิดีโอ ลงช่อง tiktok ของตนเอง

5. การนับยอด view เพื่อตัดสินคะแนน จะนับจากช่อง Tiktok ของสมาชิก และ ของสหกรณ์

 

ของรางวัล

รางวัลชิงโชค 2 ต่อ ประกาศผลรางวัลทุกเดือน

UploadImage


ต่อที่ 1: สำหรับคลิปที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับรางวัลดังนี้

 • เสื้อยืด Forest Co-op จำนวน 20 รางวัล/เดือน
 • รางวัลชมเชย หมอนผ้าห่มสหกรณ์ จำนวน 20 รางวัล/เดือน

คลิปที่ผ่านเกณฑ์จะถูกนำมาเผยแพร่และเข้าสู่การพิจารณายอด View ต่อไป

UploadImage


ต่อที่ 2: คลิปที่มียอด View สูงสุดในแต่ละเดือน จะได้รับเสื้อแจ๊คเก็ต Forest Co-op จำนวน 2 รางวัล/เดือน 

รางวัลใหญ่

UploadImage
 

รางวัลยอด View สะสม:
คลิปที่มียอด View สะสมสูงสุดตลอดระยะเวลาโครงการ (จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2568) จะได้รับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้เย็น 2 ประตู) มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

กำหนดการส่งผลงานและประกาศผล

 • รอบที่ 1: ส่งคลิป 1-31 ก.ค. 67 ประกาศผล 16 ส.ค. 67
 • รอบที่ 2: ส่งคลิป 1-31 ส.ค. 67 ประกาศผล 14 ก.ย. 67
 • รอบที่ 3: ส่งคลิป 1-30 ก.ย. 67 ประกาศผล 18 ต.ค. 67
 • รอบที่ 4: ส่งคลิป 1-31 ต.ค. 67 ประกาศผล 9 พ.ย. 67
 • รอบที่ 5: ส่งคลิป 1-30 พ.ย. 67 ประกาศผล 14 ธ.ค. 67
 


UploadImage
 

โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok)

หัวข้อ “สมาชิกสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สหกรณ์”

 

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสื่อออนไลน์มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก สื่อออนไลน์ถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากเป็นช่องทางในการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง   ที่หน่วยงานและองค์กรสามารถนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ได้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อออนไลน์มีประโยชน์อย่างมาก เพราะทำให้การสื่อสารสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญสามารถสื่อสารถึงบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นวงกว้าง

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok) ร่วมกันระหว่างสหกรณ์และสมาชิก คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จึงเห็นควรจัดโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok)

 

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบผลิตสื่อสร้างสรรค์ โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทสมาชิก การบริการ และบอกเล่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์

2.2  เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์

2.3  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกและสหกรณ์

2.4  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์

 

3. เป้าหมาย

สมาชิกและสมาชิกสมทบ

 

4. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

4.1 เปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2567

4.2 กำหนดส่งวีดิทัศน์ (Tik Tok) กำหนดวันที่พิจารณา วันที่ประกาศผลและเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

UploadImage

5. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดและของรางวัล

โดยจะดำเนินการ 3 รอบ ดังนี้

 

5.1 รอบที่ 1 เมื่อส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์นำไปเผยแพร่ จะได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืด Forest Co-op จำนวน 20 รางวัล/ครั้ง และรางวัลชมเชย (หมอนผ้าห่มสหกรณ์) จำนวน 20 รางวัล/ครั้ง

 

เกณฑ์การพิจารณาผลงานโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok)

 

ส่วนที่ 1 : ความเข้าใจและความถูกต้องของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 30 คะแนน

- ความเข้าใจเนื้อหา 15 คะแนน

- ความถูกต้องของเนื้อหา 15 คะแนน

ส่วนที่ 2 : การสร้างสรรค์สหกรณ์ในมุมมองสร้างสรรค์ 20 คะแนน

- แนวคิดแปลกใหม่ในการพัฒนาสหกรณ์ 10 คะแนน

- แนวคิดเชิงบวกไร้อคติ 10 คะแนน

ส่วนที่ 3 : การนำเสนอเนื้อหาการเขียนบทและการลำดับเรื่องให้น่าสนใจ 20 คะแนน

- เนื้อหาน่าสนใจ 10 คะแนน

- ลำดับเรื่องเข้าใจง่าย 10 คะแนน

ส่วนที่ 4 : เทคนิคและคุณภาพของการถ่ายทำที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ 15 คะแนน

ส่วนที่ 5 : การตัดต่อผลงานนำเสนออย่างสร้างสรรค์และลงตัวกับเนื้อหา 15 คะแนน

 

รวม 100 คะแนน

 

5.2 รอบที่ 2 เมื่อนำผลงานตามข้อ 5.1 ไปเผยแพร่แล้วเป็นเวลา 25 วัน สหกรณ์จะพิจารณาจำนวนยอด View ของแต่ละคลิปในแต่ละเดือน คลิปที่ได้รับยอด View สูงสุด 2 ลำดับ จะได้รับเสื้อแจ๊คเก็ต Forest Co-op จำนวน 2 รางวัล/ครั้ง

 

5.3 รอบที่ 3 ผลงานที่เผยแพร่ทุกคลิปจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 สหกรณ์จะพิจารณาจำนวนยอด View คลิปที่ได้รับยอด View สูงสุด จำนวน 1 คลิป จะได้รับรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้เย็น 2 ประตู) มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

รวมของรางวัล

รอบที่ 1 เสื้อยืด Forest Co-op จำนวน 100 รางวัล หมอนผ้าห่มสหกรณ์ จำนวน 100 รางวัล

รอบที่ 2 เสื้อแจ๊คเก็ต Forest Co-op จำนวน 10 รางวัล

รอบที่ 3 เครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้เย็น 2 ประตู) จำนวน 1 รางวัล

 

6. รายละเอียดหัวข้อ “สมาชิกสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สหกรณ์”

  หัวข้อผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok) มีดังนี้

 

 

UploadImage

 

 

 

7. การดำเนินงาน

7.1 กติกาการสมัคร

7.1.1 ผลงานต้องตรงตามหัวข้อ “สมาชิกสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สหกรณ์” ในการนำเสนอมีมุมมอง สื่อความหมาย มีความคิดสร้างสรรค์

7.1.2 ถ่ายคลิปวีดีโอขนาด 16:9 แนวตั้ง (1920x1080 px) ความยาวไม่ต่ำกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 1 นาที

7.1.3 คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขึ้นต้นด้วยโลโก้สหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www. 025798899. com

7.1.4 คลิปผลงานจะต้องใช้เทคนิคการถ่ายทำด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

7.1.5 หากมีบทพูดสามารถบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยได้

7.1.6 ส่งผลงานโดยการคัดลอกลิงค์ลงยังช่องทางส่งผลงานตามช่องทางข้อ 7.2

7.1.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ เช่น ภาพ เสียง เอฟเฟค รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ที่นำมาผลิตผลงาน มิเช่นนั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด

7.1.8 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใด ๆ และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

7.1.9 ผลงานการประกวดทุกผลงานจะต้องผ่านตามกติกาการประกวดทุกข้อ หากผิดกติกาสหกรณ์ขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที

7.1.10 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน สหกรณ์มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ได้ทุกประการ

7.1.11 เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

7.1.12 ผลการตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สุด

7.1.13 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการส่งผลงานสำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

7.2 การส่งผลงาน

ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน Google Form ใน www. 025798899. com พร้อมแนบลิงค์อัพโหลดไฟล์วีดีโอในแบบฟอร์มลงทะเบียน

 

8. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 หมวดที่ 1 ข้อ 6.19 ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จำนวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 สมาชิกและสมาชิกสมทบได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทสมาชิกและสมาชิกสมทบ การบริการ และบอกเล่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์

9.2 เสริมสร้างค่านิยมความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์

9.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกและสหกรณ์

9.4 รณรงค์ส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์

 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

10.1 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

10.2 คณะกรรมการดำเนินการ